Frid på jorden, fred i Norden

En bok skriven och utgiven av Gunnar Olsson

Författaren till denna undersökning har tjänat som pastor i Svenska Missionskyrkan och känner väl svensk väckelserörelse i gränstrakterna. Tack vare besök i Norge hos kollegor och församlingar har han egna erfarenheter av skilda slag av gränstrakternas väckelserörelser. Denna folkrörelse med kristna förtecken har liksom andra en historia som sträcker sig hundra år tillbaka i tiden. Femtio år står här i fokus för denna undersökning.

Det handlar om gränskonflikt och konfliktlösning mellan de båda länderna Norge och Sverige 1905, som ett enormt skådespel på historiens arena, när unionskonflikten nådde sin kulmen och fredsöverenskommelsen klubbades. Kungliga, politiska, kulturella och andliga krafter ställdes mot varandra. Krigshot och allvarliga anklagelser om svek skickades upp som varnande ljusraketer över gränsen.

Mitt i all den mängd av historiska dokument om detta drama och om vad som åstadkom den i mångas ögon så unika fredliga unionsupplösningen löper ett djupt stråk av andlig gemenskap mellan de båda länderna, som är intressant att närmare undersöka. Det är om den folkliga kraften och om enskilda personer som aktörer denna bok handlar. Vad betydde den underliggande strömmen av religiositet för den fredliga utgången? Vad kunde en samlande bön för fortsatt fred, frihet och rätt betyda?

År 1940 ockuperades Norge av Tyskland. Ockupationen tog sig olika våldsamma uttryck i Norden. Hur mycket skulle slås sönder? Hur många liv skulle offras? Vad kunde den så starka gränsöverskridande väckelserörelsen betyda under dessa omständigheter? Frågor av detta slag har styrt undersökningen.

Författaren har publicerat förhållandevis många citat i framställningen av den anledningen att närheten till källor kan bereda såväl författare som läsare stor glädje. Sammanfattande referat riskerar ibland att skymma de skriftliga källornas innersta och måhända svårtydda mening. Läsaren får möjlighet att här själv tolka och jämföra med författarens karakteristik av de historiska förloppen.

För värdefulla insikter tackar författaren historikern Peder A. Eidberg, Oslo, pastor Edin Lövås och ”Grensegruppen” från Halden samt Leif Tybell för genomläsning av manus. Författaren är tacksam till Frikyrkliga forskningsrådet för stöd från C. E. Wikströms fond, som har gjort denna studie med dess många resor möjlig. För kritiska och inspirerande samtal riktas tack till missionsforskarna Sigbert Axelson och Gösta Stenström, och för hjälp och synpunkter på utformning av manus ett särskilt tack till Bosse Temneus och Katharina Hallencreutz på SIM (Svenska Intitutet för Missionsforskning)